مجله تولید و تجارت ازاد

یادداشت های سردبیر

راهی که پیش رو داریم راهی که پیش رو داریم

راهی که پیش رو داریمراهی که پیش رو داریم راهی که پیش رو داریم

۱۲:۳۵
۵ / ۸ / ۱۳۹۷

راهی که پیش رو داریم ...

با نام و یاد یکتای بی همتا، انتشار نشریه ای را آغاز کرده ایم که قرار است از مظلومیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و تمامی کارآفرینان کشور دفاع کنیم. با نام و یاد یکتای بی همتا، انتشار نشریه ای را آغاز کرده ایم که قرار است از مظلومیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و تمامی کارآفرینان کشور دفاع کنیم. با نام و یاد یکتای بی همتا، انتشار نشریه ای را آغاز کرده ایم که قرار است از مظلومیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و تمامی کارآفرینان کشور دفاع کنیم.

۱۳:۰۸
۲۸ / ۷ / ۱۳۹۷
یادداشت های سردبیر ویژه